Algemene Voorwaarden growgo

Besloten Vennootschap growgo (hierna: growgo) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86016016 en is gevestigd aan Kratonkade 9A (3024 ES) te Rotterdam.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door growgo.

 3. Content creation: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.

 4. Diensten: de Diensten die growgo aanbiedt, zijn diverse marketingdiensten, het maken van content alsmede advisering en aanverwante diensten.

 5. Dienstverlener: growgo die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: growgo.

 6. Opdrachtgever : de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die growgo heeft aangesteld, projecten aan growgo heeft verleend voor Diensten die door growgo worden uitgevoerd, of waaraan growgo een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en growgo, alsmede voorstellen van growgo voor Diensten die door growgo aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door growgo waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van growgo, elke Overeenkomst tussen growgo en Opdrachtgever en op elke Dienst die door growgo wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal growgo aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met growgo is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij growgo uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat growgo vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door growgo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. growgo is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft growgo het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor growgo gegronde reden te weigeren.

 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen growgo niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van growgo zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht growgo niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van growgo heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan growgo te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

 2. growgo is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 3. Elke Overeenkomst die met growgo wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan growgo wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met growgo is verbonden.

 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en growgo een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

 2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of growgo de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.

 3. Zowel Opdrachtgever als growgo kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien growgo ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van growgo op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van growgo is hierbij leidend.

 6. Zowel Opdrachtgever als growgo kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is growgo nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. growgo zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 2. Bij de uitvoering van de Diensten is growgo niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor growgo, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

 3. growgo is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 4. Indien growgo op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

 5. Zowel Opdrachtgever als growgo kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of growgo de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 6. growgo is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door growgo verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat growgo niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 2. growgo is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is growgo verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door growgo voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. growgo kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is growgo gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan growgo.

Artikel 8 - Content creation

 1. growgo kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 2. Opdrachtgever zal growgo schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals growgo die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die growgo hanteert. growgo heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

 4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst growgo genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. growgo zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.

 5. growgo kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van growgo een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

 6. Het auteursrecht op de werken van growgo berust uitsluitend bij growgo, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door growgo in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van growgo is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

 7. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van growgo waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. growgo kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is growgo nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 9 - (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door growgo of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft growgo recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan growgo aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door growgo bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is growgo gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

 3. growgo spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan growgo.

 4. growgo spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

 5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. growgo zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 10 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is growgo gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 - Garanties

 1. growgo voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat growgo in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door growgo gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is growgo gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

 4. Enige door growgo opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van growgo.

 5. De inhoud van het opgeleverde advies van growgo is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van growgo opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van growgo. growgo is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. growgo is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan growgo naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door growgo verstrekte inlichtingen.

Artikel 12 - Social selling

 1. growgo zal naar beste vermogen leads zoeken conform de visie van Opdrachtnemer. growgo heeft volledige vrijheid bij een desbetreffende zoekopdracht en betrekt hierbij de visie en/of criteria van Opdrachtgever.

 2. Indien growgo ten behoeve van Opdrachtgever leads c.q. prospects aanlevert, is growgo op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads, of het wel of niet klant worden van deze leads bij Opdrachtgever.

 3. Nimmer is growgo verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van bellijsten of andere benodigde informatie voor de direct mailing, ten gevolge waarvan growgo niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

 4. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle door growgo gestelde aanleverspecificaties, bij gebreke waarvan geen (tijdige) aanvang kan maken met de uitvoering van haar dienstverlening.

 5. De communicatie tussen Opdrachtgever en de lead verloopt uitsluitend via Opdrachtgever.

Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. growgo is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

 2. growgo kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of growgo de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 14 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.

 2. growgo voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.

 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door growgo haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 6. growgo is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 7. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van growgo.

 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 - Incassobeleid

 1. Alle door growgo gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal growgo zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Indien growgo meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van growgo verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever growgo tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

 3. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. growgo is ten aanzien van deze persoonsgegevens "Verwerker" in de zin van de AVG. growgo zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 17 - Opschorting

 1. growgo heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

 2. growgo is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. growgo is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 18 - Overmacht

 1. growgo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van growgo wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van growgo, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan growgo zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van growgo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 4. Indien growgo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van growgo, is growgo uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever growgo binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en growgo deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat growgo in staat is om adequaat te reageren.

 2. Indien het verrichten van Diensten door growgo leidt tot aansprakelijkheid van growgo, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de (SaaS-)dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

 3. growgo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door growgo geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.

 4. growgo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens growgo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst.

 6. Opdrachtgever vrijwaart growgo voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door growgo geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van growgo.

 7. Enige door growgo opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van growgo.

 8. De inhoud van het opgeleverde advies van growgo is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van growgo opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van growgo. growgo is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is growgo nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in growgo haar eigen advies.

 10. growgo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in het Social media account van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het Social media account. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

 11. growgo is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen aan het Social media account van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of door derden.

 12. growgo is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen.

 13. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

 14. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door growgo zijn goedgekeurd of waarmee growgo niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van growgo.

 15. Schade naar aanleiding van het (tijdelijk) niet kunnen adverteren en/of promoten op online (social media) kanalen. Hieronder valt ook het delen van ('gratis') content op online kanalen zoals o.m. Google, Facebook, Instagram en LinkedIn. Het (tijdelijk) niet kunnen adverteren kan voorkomen als de bovengenoemde kanalen het persoonlijke account of organisatie account van Opdrachtgever en/of growgo blokkeren. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en voor schade die ontstaat als gevolg van in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertenties.

 16. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma's voor diens ICT omgeving.

 17. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van growgo vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij growgo. Elke vordering tot schadevergoeding jegens growgo dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van growgo eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 20 - Geheimhouding

 1. growgo en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.

 2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door growgo worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij growgo daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 3. Indien growgo op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en growgo zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is growgo niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 4. De geheimhoudingsverplichting leggen growgo en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan growgo verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

 2. Opdrachtgever vrijwaart growgo van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

 3. Opdrachtgever vrijwaart growgo voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door growgo opgestelde adviezen en rapportages.

 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, website of informatiedragers aan growgo verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 - Verbod overname Personeel

Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding de werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze werknemers vanaf het moment dat Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever de werknemers ingezet heeft voor de uitvoering van een overeenkomst, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst dan wel de betreffende overeenkomst. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 23 - Gevolgen faillissement

 1. Ingeval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, beslaglegging van welke aard ook onder Opdrachtgever, inwilliging van een verzoek van Opdrachtgever aan de rechtbank tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw, of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor hem wordt benoemd, is Opdrachtgever verplicht onmiddellijk Opdrachtnemer schriftelijk of elektronisch te verwittigen, en tevens om de curator, beslagleggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld inzage te verstrekken van de betreffende overeenkomst.

 2. Alle schade voor Opdrachtnemer ontstaan door het niet voldoen hieraan, komt voor rekening van Opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever is verplicht de broncode en/of andere zaken waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten in een situatie zoals hierboven genoemd, zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen te retourneren aan Opdrachtnemer.

Artikel 24 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van growgo of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp "Klacht".

 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil growgo de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. growgo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen growgo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. growgo kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen growgo en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.